CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức: Trung tâm được tổ chức theo cơ cấu sau:

- Hội đồng Trung tâm.

- Ban Giám đốc (gồm Giám đốc và các Phó giám đốc).

- Hội đồng khoa học.

- Các phòng - ban chuyên môn gồm:

+ Phòng Dịch vụ chỉnh lý;

+ Phòng Đào tạo, bồi dưỡng;

+ Phòng Số hóa;

+ Phòng Cung cấp vật tư;

- Văn phòng :

+ Phòng Kế toán;

+ Phòng Hành chính.

Trung tâm tổ chức theo sơ đồ sau:

 Nguồn nhân lực:

1.  Phòng Đào tạo: 15 cán bộ, trong đó:

- 01 trưởng phòng, tốt nghiệp đại học, có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo. Trưởng phòng có nhiệm vụ nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của nhà nước về lĩnh vực đào tạo; nghiên cứu nhu cầu của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp để xây dựng các chương trình cho phù hợp; liên hệ các đầu mối để phối hợp liên kết đào tạo.

- 01 phó phòng, tốt nghiệp đại học, có 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo. Phó phòng có nhiệm vụ giúp việc cho trưởng phòng quản lý và triển khai các chương trình đào tạo do phòng đưa ra, quản lý các lớp học được tổ chức theo diện hợp đồng.

- 03 cán bộ đào tạo tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, có thực hiện các công việc về đào tạo của phòng.

2. Phòng Dịch vụ chỉnh lý: 93 cán bộ, trong đó:

- 01 trưởng phòng, tốt nghiệp đại học chuyên ngành văn thư lưu trữ, là lưu trữ viên chính có trên 20 năm kinh nghiệm. Có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn về mặt nghiệp vụ tại tất cả các đơn vị và Trung tâm thực hiện dịch vụ chỉnh lý.

- 03 phó phòng, tốt nghiệp đại học chuyên ngành văn thư lưu trữ, có trên 5 năm kinh nghiệm. Có nhiệm vụ giúp việc cho trưởng phòng cùng phối hợp xây dựng phương án phân loại và tổ chức triển khai các hợp đồng dịch vụ do phòng phụ trách.

- 20 cán bộ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành văn thư - lưu trữ, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trở lên. Có nhiệm vụ quản lý tổ chỉnh lý và triển khai phương án chỉnh lý tại tất cả các đơn vị mà Trung tâm thực hiện dịch vụ.

- 70 nhân viên chỉnh lý, tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, chuyên ngành văn thư - lưu trữ, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm, thực hiện nghiệp vụ chỉnh lý và chịu sự điều động của Trung tâm tới các địa điểm chỉnh lý.

3. Phòng Số hóa tài liệu: 07 cán bộ, trong đó:

- 01 trưởng phòng, tốt nghiệp đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin, có 10 năm kinh nghiệm. Có nhiệm vụ quản lý và triển khai các hợp đồng số hóa do Trung tâm thực hiện.

- 06 cán bộ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin, có 02 năm kinh nghiệm trở lên. Có nhiệm vụ thực hiện các bước công việc theo quy trình và sự phân công của trưởng phòng.

4. Phòng Cung Cấp Vật Tư: 15 cán bộ, trong đó:

- 01 Trưởng Phòng

- 02 Marketing

- 12 Cán bộ sản xuất tại xưởng

5. Phòng Kế toán: 03 cán bộ, trong đó;

- 01 trưởng phòng, tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán

- 02 kế toán viên, tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành tài chính kế toán.

6. Phòng Hành chính: 03 cán bộ, trong đó:

- 01 trưởng phòng, tốt nghiệp đại học chuyên ngành hành chính học

- 01 văn thư, tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành văn thư lưu trữ

- 01 cán bộ làm công tác tổ chức lao động cho Trung tâm.

Đăng ký khóa học