Dịch vụ

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ SỐ HÓA TÀI LIỆU

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ SỐ HÓA TÀI LIỆU

Số hóa tài liệu là sự chuyển hóa thông tin tài liệu từ dạng truyền thống (chữ viết, ký hiệu, âm thanh, hình ảnh) trên giấy, băng, đĩa,… sang máy tính và được máy tính nhận biết dưới dạng số....

Đăng ký khóa học