Hội thảo Nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội

Đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ phát biểu Đề dẫn Hội thảo.

 

Báo cáo đề dẫn Hội thảo khẳng định: Sau 5 năm (từ năm 2012 đến nay) thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội”, công tác văn thư, lưu trữ trong khối Đảng, đoàn thể tỉnh đạt được những kết quả tích cực: Các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ và kiện toàn về mặt tổ chức, nhất là việc thành lập Kho lưu trữ lịch sử của Tỉnh uỷ và lưu trữ cơ quan cấp uỷ huyện; ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan Đảng, MTTQ các đoàn thể trong tỉnh được nâng lên; công tác bảo mật tài liệu, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ ở Văn phòng Tỉnh uỷ và các Văn phòng cấp huyện được thực hiện nghiêm túc. Hiện tại Kho lưu trữ lịch sử của tỉnh thu thập, quản lý 1.720 cặp tài liệu, 1.500 ảnh, 36 clip có giá trị lịch sử của 23 cơ quan, đơn vị.

25 tham luận tham gia đóng góp, đề xuất, kiến nghị và đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ trong thời gian tới như: Công tác lập hồ sơ hội nghị, hồ sơ công việc ở Văn phòng Tỉnh uỷ và bài học kinh nghiệm; công tác thu thập, chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ ở Kho lưu trữ Tỉnh uỷ; việc nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ tại Đảng uỷ cấp xã trong tỉnh; công tác lập hồ sơ công việc gắn với hoạt động thi đua, khen thưởng…

Qua Hội thảo nhằm làm rõ những vấn đề về lý luận, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ; vai trò của cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ thuộc phạm vi quản lý; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng các khâu nghiệp vụ, làm cơ sở để tham mưu thực hiện tốt hơn nữa công tác văn thư, lưu trữ, đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ các cấp trong thời gian tới.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Đăng ký khóa học