QUY TRÌNH CHỈNH LÝ THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000

 QUY TRÌNH CHỈNH LÝ THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2000

 

Stt

Nội dung công việc trong

Hình ảnh

1

- Giao nhận tài liệu;

- Vận chuyển tài liệu đến địa điểm chỉnh lý;

- Vệ sinh sơ bộ tài liệu;

 

 

 

2

Khảo sát và biên soạn các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ

 

 

 

3

- Phân loại tài liệu theo hướng dẫn phân loại;

- Lập hồ sơ theo hướng dẫn lập hồ sơ

 

         

        

 

4

- Viết bìa hồ sơ và chứng từ kết thúc;

- Đánh số chính thức cho hồ sơ

               

                 

 

5

- Vệ sinh tài liệu, tháo bỏ ghim kẹp, làm phẳng tài liệu và đưa tài liệu vào bìa hồ sơ

  

   

 

6

Đưa hồ sơ vào cặp, hộp

 

 

 

7

Viết và dán nhãn hộp

 

 

 

8

Vận chuyển tài liệu vào kho

và xếp lên giá

 

 

 

9

Lập Mục lục hồ sơ

 

 

 

10

Sắp xếp, bó gói, thống kê danh mục tài liệu loại

 

 

 

 

11

- Viết thuyết minh tài liệu loại;

- Kết thúc chỉnh lý.

 

 

 

 

 

 


 

 

Tin liên quan

Đăng ký khóa học